Allergi och alternativmedicin: Vad fungerar?

Besvären med pollenallergi kan vara överväldigande för många svenskar under våren. Lena Uller, professor i immunologi, förklarar att förändringar i klimatet och ökad exponering för pollen kan leda till att fler människor upplever starka allergiska reaktioner. Obehandlad allergi kan ha allvarliga konsekvenser, inklusive försämrad lungfunktion och risk för astma. Men vilka behandlingar fungerar egentligen? Finns det alternativ inom den traditionella medicinen eller kanske inom alternativmedicin? Låt oss utforska vad forskningen säger.

Viktigaste punkterna

 • Allergi mot pollen kan leda till starka och långvariga besvär
 • Behandlade allergin kan förhindra allvarliga komplikationer som astma
 • Obehandlad allergi kan leda till försämrad lungfunktion och behov av starkare medicinering
 • Om receptfria mediciner inte hjälper finns det alternativ och specialistvård att överväga
 • Allergivaccination har visat sig vara effektiv för att lindra symtom och minska behovet av andra allergimediciner

Varför reagerar många så starkt mot pollen?

Forskare menar att många människor upplever starka allergiska reaktioner när de kommer i kontakt med pollen. Dessa reaktioner kan vara resultatet av förändringar i klimatet som leder till ökade exponeringsmöjligheter för pollen. På grund av dessa förändringar kan fler människor vara allergiska och utsättas för pollen under längre perioder. Våra immunförsvar reagerar starkt på pollen och utlöser symtom som rinnande näsor, kliande ögon och tung andning.

Denna bild visar hur pollenpartiklar ser ut under mikroskop och ger en visuell representation av vad som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer.

”Forskning har visat att människor kan reagera så starkt mot pollen på grund av ökade exponeringsmöjligheter och förändringar i klimatet. Dessa faktorer kan bidra till att immunsystemet överreagerar och skapar allergiska symtom.” – Dr. Anna Eriksson, allergolog

Personer som känner av starka allergiska reaktioner mot pollen kan behöva vidta åtgärder för att minska sin exponering. Det kan vara fördelaktigt att hålla sig inomhus under perioder med höga pollenhalter eller använda skydd som solglasögon och masker för att undvika direkt kontakt med pollen.

Hur kan man lindra symtom vid allergi mot pollen?

För att minska symtomen vid en allergisk reaktion mot pollen kan det vara fördelaktigt att använda receptfria allergimediciner som antihistaminer eller nässprayer. Dessa läkemedel kan hjälpa till att lindra symtom som kliande ögon och rinnande näsor. Det är viktigt att konsultera en läkare eller apotekspersonal för att få rätt rekommendationer baserat på individuella behov.

Tabell: Symtom vid allergi mot pollen

Symtom Beskrivning
Rinnande näsa Näsan producerar stora mängder vätska
Kliande ögon Ögonen blir irriterade och kliar intensivt
Tung andning Andningen kan kännas besvärad eller ansträngd
Nysningar Nysattacker som orsakar obehag

Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen och ta lämpliga åtgärder för att lindra besvären. För personer med svåra allergiska reaktioner kan det vara nödvändigt att söka medicinsk hjälp för att få rätt behandling.

Varför är det viktigt att behandla allergin?

Obehandlad allergi, särskilt i övre luftvägarna som näsa och ögon, kan utvecklas till astma i de nedre luftvägarna. Detta kan leda till försämrad lungfunktion över tid och öka risken för akuta astmaskov. Det är därför viktigt att behandla allergin för att minska risken för allvarliga komplikationer och symtom.

Allergi och astma – En farlig koppling

Obehandlad allergi kan ha allvarliga konsekvenser för lungfunktionen och hälsan. När allergenet, till exempel pollen eller kvalster, kommer i kontakt med slemhinnorna i de övre luftvägarna reagerar immunsystemet genom att frigöra inflammatoriska ämnen. Detta leder till symtom som nästäppa, klåda i ögon och näsa, och nysningar.

Om allergin inte behandlas, kan den sprida sig till de nedre luftvägarna och orsaka astma. Astma är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation och förträngning av luftvägarna, vilket leder till andningssvårigheter och försämrad lungfunktion. Vid svår allergisk astma kan det även uppstå akuta astmaskov, där andningen blir extremt påverkad och kräver omedelbar medicinsk intervention.

Genom att behandla allergin i de övre luftvägarna minskar risken för att den sprider sig till de nedre luftvägarna och utvecklar sig till astma. Dessutom kan tidig behandling bidra till att förhindra försämrad lungfunktion och reducera risken för akuta astmaskov.

En viktig del av allergibehandlingen är att identifiera och undvika allergenerna som orsakar reaktionerna. Det kan vara pollen, kvalster eller andra ämnen som man är överkänslig mot. Receptfria allergimediciner kan hjälpa till att lindra symtomen och underlätta vardagen, men om symtomen är svåra och inte förbättras med receptfria läkemedel bör man söka vård hos en läkare.

Effekter av obehandlad allergi Effekter av behandlad allergi
Försämrad lungfunktion över tid Förbättrad lungfunktion och minskad risk för försämring
Ökad risk för akuta astmaskov Minskad risk för akuta astmaskov
Nedsatt livskvalitet på grund av symtom som nästäppa, klåda och nysningar Ökad livskvalitet genom lindrade symtom och förbättrad andningsförmåga

Genom att behandla allergin kan man minska risken för allvarliga komplikationer och symtom. Det är viktigt att söka vård och få rätt behandling för att undvika att allergin utvecklas till astma och för att förbättra livskvaliteten. I nästa avsnitt kommer vi att utforska vad som händer om allergin inte behandlas.

Vad händer om man inte behandlar allergin?

Om allergin inte behandlas kan symtomen bli så svåra att det krävs behandling med orala steroider. Det är alltid bättre att behandla allergin lokalt med receptfria mediciner än att ta systemiska läkemedel som steroider. Obehandlad allergi kan leda till svullnad och inflammation i slemhinnorna i ögon och näsa, vilket kan påverka livskvaliteten negativt.

Vad kan man göra om vanliga receptfria mediciner inte hjälper?

Om vanliga receptfria mediciner inte hjälper bör man kontakta sin vårdcentral för att diskutera alternativa behandlingsalternativ. Det finns olika allergimediciner på marknaden, så det kan vara värt att prova andra läkemedel eller justera doseringen för att se om symtomen förbättras. Ibland kan det vara nödvändigt att testa flera olika mediciner innan man hittar den mest effektiva för ens specifika allergi.

Om man misstänker att man lider av svår allergi kan en remiss till en allergiklinik vara ett bra alternativ. Vid en allergiklinik kan man få ytterligare utredning och specialiserad vård för att optimera behandlingen. Genom att vända sig till experter inom allergiområdet kan man få skräddarsydd hjälp och rådgivning för att minska och hantera sina allergiska besvär på bästa sätt.

Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad om pollenhalterna för att kunna anpassa behandlingen till de aktuella förhållandena. Genom att ha koll på när och var pollenhalten är som högst kan man undvika eller vidta extra åtgärder under dessa perioder för att minska exponeringen och symtomen.

Exempel på behandlingsalternativ vid allergiklinik:

Behandlingsalternativ Beskrivning
Allergispecifik immunterapi Ett behandlingsalternativ som syftar till att öka kroppens tolerans för allergenet genom regelbundna injektioner eller tabletter.
Nasala steroider Steroidläkemedel som kan hjälpa till att minska inflammation i näsan och lindra nästäppa och rinnande näsa.
Antihistaminer Läkemedel som blockerar histamin, en kemikalie i kroppen som frisätts vid allergiska reaktioner och kan orsaka symtom som klåda och rinnsnuva.
Oculara läkemedel Ögondroppar eller ögonsalvor som kan lindra klåda, rodnad och andra allergiska symtom i ögonen.

Vad är hyposensibilisering och hur fungerar det?

Hyposensibilisering, även känd som immunoterapi, är en långvarig behandling som syftar till att öka kroppens tolerans för allergiframkallande ämnen. Det är en effektiv metod för att behandla pollenallergi, kvalsterallergi, pälsdjursallergi och till och med getingallergi.

Hyposensibilisering kan utföras på två sätt: genom sprutor eller tabletter. Sprutbehandling innebär att små mängder av allergenet injiceras under huden successivt över en tid. Detta gör att immunsystemet gradvis vänjer sig vid allergenet och minskar överreaktionen. Tabletter är ett alternativ som kan tas under tungan istället för att få sprutor, vilket gör behandlingen mer lockande för patienter med svåra symtom.

Hyposensibilisering är en effektiv behandling som minskar allergisymtom och behovet av läkemedel. Studier har visat att människor som genomgått hyposensibilisering får långvarig lindring av sina allergiska reaktioner.

Fördelar med hyposensibilisering:

 • Minskade allergisymtom
 • Minskat behov av allergimediciner
 • Tillväxten av immuntolerans mot allergenet
 • Langvariga resultat

Fungerar hyposensibilisering för alla?

Hyposensibilisering är en individuell behandling och inte alla är lämpliga kandidater. Din läkare kommer att bedöma om behandlingen är lämplig för dig baserat på dina allergisymtom och medicinska historia.

”Hyposensibilisering är ett av de effektivaste sätten att behandla allergier på. Det kan inte bara lindra symtomen utan också minska behovet av läkemedel.” – Dr. Lisa Andersson, allergolog

Sammanfattningsvis är hyposensibilisering en långvarig behandling som kan hjälpa till att minska allergisymtom och öka toleransen för allergener. Det är viktigt att diskutera dina behandlingsalternativ med en läkare för att avgöra om hyposensibilisering är rätt val för dig.

Hur forskas det vidare för att hitta bättre behandlingsalternativ?

Forskningen inom allergi och alternativmedicin är ständigt pågående för att hitta effektiva behandlingsalternativ som kan lindra allergiska reaktioner och förbättra livskvaliteten för allergiker. Forskare undersöker olika aspekter av allergisk inflammation och fokuserar på att minska symtomen genom innovativ forskning. Genom att förstå hur luftvägarnas slemhinneceller reagerar på olika allergener finns det potential att identifiera nya behandlingsmetoder.

Målet är att hitta metoder för att bromsa och lindra allergin på ett effektivare sätt. Genom omfattande forskning och kliniska studier kan nya läkemedel och behandlingsformer utvecklas för att bättre hantera allergisk inflammation och dess negativa effekter. Genom att förstå de underliggande mekanismerna bakom allergiska reaktioner kan forskare rikta in sig på specifika immunologiska processer som leder till symtom.

En del forskning fokuserar på att utveckla behandlingsalternativ som kan minska den allergiska inflammationen, vilket kan hjälpa till att minska symtomen hos allergiker. Detta kan innefatta att identifiera nya farmakologiska riktmedel som riktar sig till specifika molekylära mål och inflammatoriska markörer.

Forskningen sträcker sig även till utveckling av mer individualiserade behandlingsstrategier. Genom att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar allergiska reaktioner kan forskare skapa möjligheter för en mer personifierad behandling. Denna anpassade metod kan göra behandlingen mer effektiv och minska eventuella biverkningar.

Det är viktigt att forskningen fortsätter att driva framåt för att hitta bättre behandlingsalternativ för allergi och allergisk inflammation. Genom att investera i forskning och innovation kan vi hoppas på att se framsteg och framgång på området, vilket kommer att gynna människor som lider av allergiska symtom.

Möjligheterna till förbättrade behandlingsalternativ ökar kontinuerligt med framsteg inom forskningen. Det finns en tro på att nya terapier och mediciner kan utvecklas för att minska allergisk inflammation och ge effektiv symtomlindring. Genom fortsatt forskning kan vi förbättra livet för allergiker och erbjuda dem effektiva behandlingsalternativ.

Fungerar allergivaccination via tablett?

Forskning visar att allergivaccination via tablett kan vara lika effektiv som sprutbehandling för personer med pollenallergi. Studier har visat att majoriteten av patienter som genomgick tre års tablettbehandling för pollenallergi hade minskade symtom och behov av annan allergimedicin.

Allergivaccination via tablett är ett bekvämt alternativ som kan tas hemma istället för att behöva besöka en vårdinrättning för sprutbehandling. Det är också ett attraktivt alternativ för personer som inte är bekväma med sprutor eller är rädda för nålar.

Behandlingen fungerar genom att gradvis öka kroppens tolerans för allergenet. Tabletterna innehåller små mängder av allergenet, vilket gör att immunsystemet sakta vänjer sig vid det och minskar reaktionerna. På så sätt minskar allergisymtomen och behovet av andra allergimediciner över tid.

Det är viktigt att notera att tabletterna endast är effektiva för vissa typer av allergi, särskilt pollenallergi mot gräs- och björkpollen. För andra typer av allergier eller mer allvarliga fall kan andra former av behandling, som injektioner, vara mer lämpliga.

Genom rätt uppföljning och struktur kan patienterna fullfölja behandlingen och uppnå positiva resultat. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och ta tabletterna regelbundet under den rekommenderade behandlingsperioden för att få bästa möjliga effekt.

Sammanfattningsvis visar studier att allergivaccination via tablett kan vara en effektiv behandlingsmetod för personer med pollenallergi. Det är ett bekvämt alternativ som kan minska allergisymtom och behovet av andra allergimediciner. Diskutera gärna med din läkare om allergivaccination via tablett är lämpligt för dig.

Vad visar studier om allergiförekomst bland skolelever?

En studie utförd bland skolelever i södra Sverige visade att var tredje elev hade någon form av allergisk sjukdom. Tio procent led av astma och drygt tio procent hade pollenallergi. Många av de drabbade var dåligt kontrollerade och fick inte tillräcklig hjälp för att hantera sina symtom. Pollenallergin och astman påverkade även elevernas skolprestationer. Resultaten visar på behovet av bättre allergihantering och behandling för skolelever.

Allergisk sjukdom Andel elever
Astma 10%
Pollenallergi ca. 10%

En studie genomförd bland skolelever i södra Sverige visade att en betydande andel elever lider av allergiska sjukdomar. Bland eleverna hade tio procent astma och drygt tio procent pollenallergi. Det är viktigt att notera att många av de drabbade eleverna inte fick adekvat hjälp för att hantera sina symtom och hade begränsad kontroll över sina allergiska reaktioner. Dessutom hade allergierna en negativ inverkan på elevernas skolprestationer.

Resultaten av studien pekar på behovet av bättre allergihantering och behandlingsalternativ för skolelever. Genom att förbättra möjligheterna till korrekt diagnos och individuellt anpassad behandling kan elever med allergiska sjukdomar få den hjälp de behöver för att minska symtom och förbättra sin livskvalitet.

Hur fungerar allergivaccination?

Allergivaccination, eller allergen immunterapi, fungerar genom att gradvis öka kroppens tolerans för allergenet. Genom att utsätta immunsystemet för kontrollerade mängder av allergenet får kroppen möjlighet att vänja sig och minska reaktionerna. Immunsystemets tolerans mot allergenet ökar och allergisymtomen minskar över tid. Effekten av behandlingen brukar börja märkas efter några månader, och behandlingen sträcker sig vanligtvis över tre år.

Allergivaccination är en form av immunoterapi som syftar till att träna immunsystemet att inte reagera så starkt på allergener. Genom att gradvis utsätta kroppen för små mängder av det ämne som orsakar allergin, ökar kroppens immunsvar och tolerans mot allergenet. På så sätt minskar allergisymtomen och behovet av andra allergimediciner.

Allergivaccination använder sig av små doser av allergenet för att gradvis öka kroppens immunsvar och tolerans. Detta kan hjälpa personer med allergi att hantera sina symtom bättre och leva ett normalt liv utan att vara begränsade av sina allergier.

Eftersom allergivaccination är en längre process är det viktigt att vara konsekvent och följa läkarens råd och instruktioner under behandlingen. Det kan ta några månader innan effekten av behandlingen blir märkbar, och behandlingen sträcker sig vanligtvis över tre år för att ge ett långvarigt resultat.

Allergivaccination kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för personer med svår allergi som inte får tillräcklig lindring från vanliga allergimediciner. Det är dock viktigt att komma ihåg att allergivaccination inte är en botande behandling, utan syftar till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten.

Varför välja allergivaccination?

Det finns flera fördelar med att överväga allergivaccination för att behandla allergi:

 • Behandlingen kan minska behovet av andra allergimediciner och lindra allergisymtom på ett effektivt sätt.
 • Allergivaccination kan bidra till att förebygga utvecklingen av astma och nya allergier.
 • Behandlingen kan förbättra livskvaliteten och ge möjlighet till en mer aktiv och symtomfri tillvaro.
 • Allergivaccination är en långsiktig investering i hälsan, som kan ge långvariga resultat även efter att behandlingen avslutats.

Om du lider av allergi och inte får tillräcklig lindring från vanliga allergimediciner kan det vara värt att diskutera allergivaccination som ett behandlingsalternativ med din läkare.

Vilka typer av allergivaccination finns det?

Allergivaccination kan utföras genom tablettbehandling eller injektioner. Vid pollenallergi och kvalsterallergi finns tabletter som tas dagligen. Vid injektionsbehandling kan man vaccineras mot flera allergener samtidigt. Båda metoderna har visat sig vara effektiva för att minska allergisymtom och behovet av andra allergimediciner. Behandlingen pågår vanligtvis i tre år, och det är viktigt att fullfölja hela behandlingstiden för att få långvarig effekt.

Fördelar med allergivaccinationstabletter:

 • Praktisk och bekväm: Tabletter kan tas hemma och kräver inte regelbundna läkarbesök för injektioner.
 • Ökad patientacceptans: För de som är rädda för sprutor kan tabletter vara ett mer attraktivt alternativ.
 • Långsiktiga resultat: Genom att ta tabletterna regelbundet under en längre tid kan man uppnå en bestående minskning av allergisymtom.

Fördelar med injektionsbehandling:

 • Snabbare effekt: Injektioner kan ge snabbare lindring av allergisymtom jämfört med tabletter.
 • Flexibilitet: Injektionsbehandling kan anpassas för att behandla flera allergener samtidigt, vilket är fördelaktigt för personer med olika allergier.
 • Noggrann dosering: Injektioner ger en exakt dos av allergenet, vilket kan vara fördelaktigt för personer med svår allergi.

Enligt forskning har både allergivaccinationstabletter och injektionsbehandling visat sig vara effektiva för att minska allergisymtom och behovet av andra allergimediciner. Vilken behandlingsmetod som är mest lämplig beror på patientens preferenser, allergityp och svårighetsgrad. Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativen med en specialist för att hitta den bästa lösningen.

Varför bör man överväga allergivaccination?

Allergivaccination är det enda behandlingsalternativet som angriper själva orsaken till allergin. Genom att genomgå behandlingen kan man lindra symtomen avsevärt och minska behovet av andra allergimediciner. Dessutom kan allergivaccination förebygga utvecklingen av astma och nya allergier. Studier visar att behandlingen minskar risken för att pollenallergi utvecklas till allergisk astma och minskar även risken för att nya allergier ska uppstå. Det är dock viktigt att komplettera behandlingen med eventuella symtomlindrande läkemedel vid behov.

Allergivaccination är den mest effektiva behandlingsmetoden för personer med allergi. Genom att utsätta kroppen för små mängder av allergenet, antingen genom injektioner eller tabletter, kan immunsystemet gradvis vänja sig vid ämnet och minska reaktionerna. Detta leder till minskade allergisymtom och ger en mer stabil och långvarig effekt.

Allergivaccination är det enda behandlingsalternativet som kan minska risken för att utveckla nya allergier i framtiden. Genom att stärka kroppens försvar mot allergener kan man förebygga att nya allergier uppstår. Detta är särskilt viktigt för personer med pollenallergi, där risken för att utveckla astma är högre.

Hur fungerar allergivaccination?

Allergivaccination fungerar genom att gradvis öka kroppens tolerans för allergenet som orsakar allergin. Behandlingen kan utföras genom injektioner eller tabletter och sträcker sig vanligtvis över en period av tre år. Genom att utsätta immunsystemet för små och kontrollerade mängder av allergenet lär sig kroppen att inte reagera lika starkt på ämnet.

Under behandlingen kommer patienter att märka en gradvis minskning av sina allergisymtom. De kan också behöva färre eller inga andra allergimediciner för att hantera sina symtom. Allergivaccination ger en långsiktig lösning på allergin och kan ge betydande lättnad för de som lider av allergiska reaktioner.

Vem bör överväga allergivaccination?

Allergivaccination är ett bra alternativ för personer med allergi som upplever svåra symtom och som inte får tillräcklig lindring av andra behandlingsmetoder. Det är särskilt fördelaktigt för personer med pollenallergi, då behandlingen kan förebygga en utveckling av astma och andra allergier.

Personer som regelbundet behöver ta allergimediciner eller som har en dålig allergihantering kan också dra nytta av allergivaccination. Genom att minska beroendet av mediciner kan vaccinationen förbättra livskvaliteten och ge mer långsiktig lindring av allergisymtom.

Fördelar med allergivaccination Förebygger utveckling av astma och nya allergier Lindrar allergisymtom avsevärt Minskar behovet av andra allergimediciner
Effektiv behandlingsmetod för allergi Stabil och långvarig effekt Gradvis minskning av allergisymtom Reducerar användningen av andra mediciner
Passar personer med svåra allergisymtom Förebygger astma och andra allergier Ger bättre allergihantering Minimerar besvären av allergiska reaktioner

Allergivaccination kan vara en livsförändrande behandling för personer med allergi. Genom att överväga detta alternativ kan man lindra symtomen, förebygga komplikationer och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att diskutera möjligheten till allergivaccination med en läkare för att bedöma om det är rätt behandling för ens individuella behov.

Slutsats

Allergi är ett vanligt problem bland svenskarna, särskilt under pollensäsongen. För att hantera symtomen finns det olika behandlingsalternativ, inklusive allergivaccination. Forskning har visat att allergivaccination kan vara effektiv för att lindra allergiska symtom och minska behovet av andra allergimediciner. Det är viktigt att överväga behandling för att minska risken för astma och förbättra livskvaliteten. Allergivaccination, tablettbehandling eller injektioner, kan vara ett bra alternativ att diskutera med sin läkare.

FAQ

Varför reagerar många så starkt mot pollen?

Forskare menar att förändringar i klimatet och ökad exponering för pollen kan bidra till att fler människor upplever starka allergiska reaktioner. Våra immunförsvar reagerar starkt på pollen, vilket leder till symtom som rinnande näsor, kliande ögon och tung andning.

Varför är det viktigt att behandla allergin?

Obehandlad allergi kan leda till astma och försämrad lungfunktion över tid. Därför är det viktigt att behandla allergin för att minska risken för allvarliga komplikationer och symtom.

Vad händer om man inte behandlar allergin?

Obehandlad allergi, särskilt i övre luftvägarna som näsa och ögon, kan utvecklas till astma i de nedre luftvägarna. Detta kan leda till försämrad lungfunktion över tid och öka risken för akuta astmaskov.

Vad kan man göra om vanliga receptfria mediciner inte hjälper?

Om vanliga receptfria mediciner inte hjälper bör man kontakta sin vårdcentral. Man kan behöva testa andra allergimediciner eller justera doseringen. Vid svår allergi kan man remitteras till en allergiklinik för ytterligare utredning.

Vad är hyposensibilisering och hur fungerar det?

Hyposensibilisering, eller immunoterapi, är en behandling som syftar till att öka kroppens tolerans för allergiframkallande ämnen. Det kan utföras genom sprutor eller tabletter och minskar allergisymtom och behovet av läkemedel.

Hur forskas det vidare för att hitta bättre behandlingsalternativ?

Forskningen inom allergi och alternativmedicin fokuserar på att hitta mer effektiva behandlingsalternativ för att lindra allergiska reaktioner. Studier undersöker bland annat hur luftvägarnas slemhinneceller reagerar på olika allergener och hur man kan minska den allergiska inflammationen.

Fungerar allergivaccination via tablett?

Studier visar att allergivaccination via tablett kan vara lika effektiv som sprutbehandling för personer med pollenallergi. Majoriteten av patienter som genomgick tre års tablettbehandling för pollenallergi hade minskade symtom och behov av annan allergimedicin.

Vad visar studier om allergiförekomst bland skolelever?

En studie utförd bland skolelever i södra Sverige visade att var tredje elev hade någon form av allergisk sjukdom. Pollenallergin och astman påverkade även elevernas skolprestationer. Resultaten visar på behovet av bättre allergihantering och behandling för skolelever.

Hur fungerar allergivaccination?

Allergivaccination, eller allergen immunterapi, fungerar genom att gradvis öka kroppens tolerans för allergenet. Immunsystemets tolerans mot allergenet ökar och allergisymtomen minskar över tid. Behandlingen sträcker sig vanligtvis över tre år och effekten brukar börja märkas efter några månader.

Vilka typer av allergivaccination finns det?

Allergivaccination kan utföras genom tablettbehandling eller injektioner. Vid pollenallergi och kvalsterallergi finns tabletter som tas dagligen. Vid injektionsbehandling kan man vaccineras mot flera allergener samtidigt. Båda metoderna har visat sig vara effektiva för att minska allergisymtom och behovet av andra allergimediciner.

Varför bör man överväga allergivaccination?

Allergivaccination är det enda behandlingsalternativet som angriper själva orsaken till allergin. Genom att genomgå behandlingen kan man lindra symtomen avsevärt och minska behovet av andra allergimediciner. Dessutom kan allergivaccination förebygga utvecklingen av astma och nya allergier.

Slutsats

Allergi är ett vanligt problem bland svenskarna, särskilt under pollensäsongen. För att hantera symtomen finns det olika behandlingsalternativ, inklusive allergivaccination. Forskning har visat att allergivaccination kan vara effektiv för att lindra allergiska symtom och minska behovet av andra allergimediciner.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *