Traumiterativt Eksem – Symptom & Behandling

Har du vaknat med kliande, torra fläckar på händerna? Måhända känt smärtan från narig hud och sprickor som inte läker. Du är inte ensam. Statistik visar att runt 10-15% av kvinnor och 4% av män lider av detta tillstånd. Det är den vanligaste hudsjukdomen relaterad till arbete.

This condition can be both challenging and painful. It affects your physical health, as well as your well-being and confidence. Understanding its symptoms and treatment is crucial for effective management.

Traumiterativt eksem är en form av icke-allergiskt nötningseksem. Det orsakar inflammation i epidermis och dermis. Det leder ofta till våta, smutsiga händer, som med frekvent handtvätt.

This condition is uniquely frequent among those with atopisk konstitution. It can also appear post contact with soap and cleaning agents.

Its symptoms include itching, dryness, and redness with tendency to crack. It mostly affects the back of hands and between fingers. Additionally, it may cause prolonged dryness, chapping, and contact allergies to substances like rubber, perfumes, and nickel.

To treat this, it is key to avoid wetness and properly care for your skin. The use of steroid creams, moisturizers, and sometimes oral prednisolone can ease the symptoms.

Many preventive steps can lower the risk of future outbreaks. Using fragrance-free moisturizers, reducing hand washing, and wearing gloves when handling soaps and chemicals can be beneficial.

DermaSilk treatment is also an effective way to protect and treat this type of eczema. It reduces bacterial infections and skin irritation delicately.

Lamp light therapy might prove beneficial for some cases. Additionally, calcineurin inhibitors could be prescribed if other treatments don’t work well enough.

If you suffer from this condition, avoiding jobs with frequent water contact or chemical exposure is important. Staying away from wet environments, such as cleaning, kitchen work, or healthcare, can reduce risk of aggravating your condition.

Sammanfattningsvis, här är några viktiga slutsatser om traumiterativt eksem:

 • Traumiterativt eksem är en vanlig form av icke-allergiskt nötningseksem som kan orsaka kliande, torra och rodnade fläckar på händerna.
 • Behandlingen innefattar användning av grupp II-III steroidkrämer, mjukgörare och i vissa fall oral medicinering.
 • Egenvård är viktig för att undvika utlösande faktorer och hantera symtomen på lång sikt.
 • Traumiterativt eksem är ett återkommande tillstånd och kräver tålamod och regelbunden hudvård för att hantera symtomen effektivt.
 • Du är inte ensam i din kamp mot handeksem. Det finns behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att lindra symtomen och leva ett mer bekvämt och friskare liv.

Orsaker till Traumiterativt Eksem

Traumiterativt eksem uppstår på grund av inre inflammation i hudens översta lager. Det kan drabba både unga och äldre och är relativt vanligt. Flera faktorer kan ligga bakom, varav några framträder tydligare:

 • Vått och smutsigt arbete: Jobb som kräver ofta beröring med fukt och smuts kan vara en direkt orsak. Ibland kan användning av tvål eller rengöringsmedel tillsammans med vattnet förstärka effekterna.
 • Fukt i skyddshandskar: Skyddshandskar som blir våta på insidan kan skapa en perfekt miljö för eksemet att utvecklas i. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta.
 • Mekanisk retning: Om huden utsätts för upprepade friktioner eller tryck kan det irriteras och utveckla eksem. Det är en direkt orsak till eksemets framfart.
 • Kallt och torrt klimat: Väder- och klimatförhållanden spelar en roll – kallt, torrt väder kan göra huden mer mottaglig. Detta kan leda till att eksem uppstår enklare.
 • Allergenexponering: Beståndsdelar som nickel och guld är kända syndare. De kan utlösa allergiska reaktioner i form av eksem.
 • Stress och vissa livsstilsfaktorer: Symtom kan förvärras av stress, svett, tajta kläder och vissa livsstilsval. Det kan vara bra att undvika dessa för att må bättre.

Att identifiera och undvika de utlösande faktorerna är kritiskt för att skydda sig mot traumiterativt eksem. Genom förebyggande åtgärder och användning av lämpliga behandlingsmetoder kan du få en bättre livskvalitet.

Symtom på Traumiterativt Eksem

Symtomen av traumiterativt eksem visar sig på olika sätt. Vanligen inkluderar de kliande fläckar på huden som kan vara torra och röda. Dessa fläckar blir gradvis nariga och börjar spricka.

Symtom förekommer ofta på handryggen och mellan fingrarna. Dock kan de visa sig på fler kroppsdelar.

Andra tecken är exkoriationer, vilket är skrapmärken, och vesiklar, som är små vätskefyllda blåsor. De debuterar vid tidig ålder och kan kopplas till en försvagad hudbarriär. Detta skapar ökad känslighet mot skadliga hudexponeringar.

Långvarig torrhet och narighet kan föregå ett utbrott. Tillståndets symtom kan förändras med perioder av förbättring och försämring, något som kan variera med årstiderna.

Personer med handeksem måste noga välja yrke. Detta gäller speciellt om yrket involverar mycket vattenkontakt eller kemiska ämnen.

Symptom Beskrivning
Kliande fläckar Fläckar på huden som orsakar klåda och obehag.
Torrhet Torrhet på huden, vilket kan leda till narighet och sprickor.
Narighet Ökad narighet på huden som kan vara smärtsam och svår att läka.

Utredning av Traumiterativt Eksem

Fastställa diagnos och välja bästa möjliga behandling för traumiterativt eksem kräver en djupgående utredning. Denna process inkluderar att samla en detaljerad anamnes för att hitta möjliga orsaker och symtom. Misstanke om traumiterativt eksem kräver dessa undersökningsmetoder:

Anamnes

Inom anamnesen ska patienter frågas om möjlig atopisk konstitution, arbeten som medför våtarbete, och frekvent handtvätt. Detta inkluderar även eventuell exponering för kemikalier. Att noga lyssna på patientens berättelse ger en holistisk förståelse av symtomen och möjliga utlösande faktorer.

Epikutantest

Epikutantest används för att spåra kontaktallergier som kan förvärra traumiterativt eksem. Genom att applicera allergener på baksidan av patienten, kan man diagnostisera allergisk reaktion. Denna metod hjälper till att undvika ämnen eller miljöer som förvärrar eksemet.

Ett utförligt epikutantest kan tydligt visa vilka ämnen som orsakar eller förvärrar traumiterativt eksem. Det möjliggör precisering av förebyggande åtgärder och behandling.

Remiss till hudklinik

I vissa fall krävs en remiss till hudklinik för vidare utredning och behandling. Där kan behandlingar som UVB/PUVA, mjukstrålning eller calcineurinhämmare erbjudas. En remiss kan även övervägas vid arbetsrelaterad kemikalieexponering som är misstänktsam för att förvärra eksemet. Denna inkluderar allergen-testning.

Ett genomtänkt utredningsförfarande är centralt för att korrekt diagnostisera och behandla traumiterativt eksem. Genom att identifiera utlösande faktorer och kontaktallergier, kan en skräddarsydd behandlingsplan skapas för bästa möjliga effekt på lindring och kontroll av symtomen.

En noga genomförd undersökning är nyckeln till att erbjuda patienten rätt vård och lindring från eksemets symtom.

Behandling av Traumiterativt Eksem

För traumiterativt eksem finns flera metoder och mediciner. Det är crucial att ha en genomtänkt behandling. Denna ska vara effektiv både vid akuta utbrott och under lång tid. Målet är att minimera symtom och förhindra framtida utbrott.

Akut eksembehandling

Vid akuta utbrott används ofta grupp II-III steroidkrämer. Dessa appliceras dagligen på de drabbade områdena i 1-3 veckor. Syftet är att minska inflammation och klåda. Därefter används de några månader som underhåll.

Det är viktigt att ej överanvända steroidkrämer. Anvisningar från läkare bör följas noggrant för att undvika biverkningar och hudatrofi.

Vid svåra utbrott kan prednisolon, en steroid som tas oralt, vara nödvändigt för snabb symtomlindring.

Mjukgörare

Regelbunden användning av mjukgörare är viktig för att hålla huden fuktad. Mjukgörare stärker även hudens barriär, vilket minskar utbrottsrisk och förbättrar symtom långsiktigt.

Behandling av sekundärinfektion

Vid sekundärinfektion kan kombinationspreparat behövas. Det kan inkludera grupp III steroidkräm plus tvättråd eller antibiotika. Självbehandling bör undvikas, och alltid konsultera en läkare för råd.

Specialiserade behandlingsmetoder

I vissa fall krävs andra metoder, som UVB-strålning eller PUVA-terapi. Calculinurinhämmare kan också övervägas. Dessa behandlingar passar för de som inte svarar tillräckligt på vanliga metoder.

Alitretinoin är en oralt intagen medicin som kan vara effektiv för handeksem. Det är viktigt att denna används under läkarövervakning.

Sammanfattning av behandlingen:

 • Använd grupp II-III steroidkrämer för akut eksembehandling
 • Använd mjukgörare regelbundet för att återfukta huden
 • Kombinera grupp III steroidkräm med tvål och vatten eller antibiotika vid sekundärinfektion
 • Utforska specialiserade behandlingsmetoder som UVB-strålning, PUVA eller calcineurinhämmare vid behov
 • Alitretinoin kan användas för svårt handeksem som inte svarar på lokal steroidbehandling

Det är viktigt att diskutera med en hudspecialist för en skräddarsydd behandlingsplan. Detta hjälper dig att hantera dina symtom på bästa sätt.

Differentialdiagnoser för Traumiterativt Eksem

Diagnostisering av traumiterativt eksem kräver förmåga att urskilja det från andra tillstånd med snarlika symtom. Genom differentialdiagnostisering kan en exakt diagnos fastställas. Detta underlättar valet av lämpliga behandlingsalternativ.

Allergiskt kontakteksem

Allergier mot substanser såsom nickel och kemikalier leder till allergiskt kontakteksem. Det manifesteras genom rodnad, klåda, blåsor och hudfjällning.

Atopiskt eksem

Personer med allergier och astma drabbas ofta av atopiskt eksem. Det är en inflammatorisk hudsjukdom som ger upphov till torr, kliande och röd hud. Huden kan även inflammeras och spricka.

Psoriasis

Autoimmuna sjukdomen psoriasis resulterar i hudinflammation och producerar röda fjälliga fläckar över kroppen, inkluderande händerna.

Svampinfektioner

Svampinfektioner på huden ger upphov till eksemliknande symptom, däribland klåda, rodnad och hudfjällning. Det är viktigt att, genom rekvisition av relevanta tester, utesluta detta tillstånd.

En kompetent hudläkare eller medicinsk specialist bör konsulteras för en korrekt bedömning och diagnos av tillståndet. Endast då kan rätt behandlingsrekommendation ges.

Tillstånd Symtom
Allergiskt kontakteksem Rodnad, klåda, blåsor, fjällning
Atopiskt eksem Torr hud, klåda, rodnad, inflammation, sprickor
Psoriasis Fjällande, röda fläckar på kroppen och händerna
Svampinfektioner Klåda, rodnad, fjällning

Prognos för Traumiterativt Eksem

Traumiterativt eksem är en kronisk sjukdom som drabbar hudens översta lager, epidermis, och det undre lagret, dermis. Det påverkar hudens barriärfunktion negativt och skapar toleransproblem mot yttre påfrestningar. Nästan enbart kvinnor drabbas, särskilt de i yngre åldersgrupper.

En studie från Karolinska Institutet pekar ut vått arbete och vissa allergener som stora riskfaktorer för handeksem. Det är viktigt att minska exponeringen för att förhindra sjukdomen. Denna forskning täcker flera aspekter kring handeksem, inklusive diagnos och behandling.

Förebyggande åtgärder, både på individ- och organisationsnivå, är i fokus. Studier har visat att minimering av våtorisk och exponering för irriterande ämnen kan göra stor skillnad. Rapporten innehåller detaljer om hudirritation och olika typer av eksem.

Allergener såsom nickel och vissa kemikalier i plast och gummi kan utlösa hudreaktioner. Strategier för att undvika dessa ämnen diskuteras i texten. Det inkluderar allt från utbildning och begränsning av våtarbete till användning av skyddsutrustning.

Yrkesvägledning betonas som ett viktigt verktyg mot handeksem i riskfyllda yrken. Att känna till sjukdomens natur och vad man kan göra för att förebygga utbrott är kritiskt viktigt. Detta kan reducera sjukskrivningar och bevara möjligheter inom arbetslivet.

Kroniskt handeksem
Vanligaste arbetssjukdomen relaterad till huden Bekämpning av våtarbete och allergener är prioriterade
Påverkar kvinnor mer än män, med högre förekomst hos unga kvinnor Fokus på förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats- och lagstiftningsnivå
Nedsatt hudbarriär och tolerans mot skadlig hudexponering Utvärderade effekter av preventiva åtgärder

För att förbättra prognosen för traumiterativt eksem är det viktigt att agera förebyggande. Genom att undvika utlösande faktorer och använda rätt behandling kan man hantera symtom och undvika långa sjukfrånvaro.

Egenvård för Traumiterativt Eksem

Egenvård är kritisk för att hantera traumiterativt eksem. Genom förebyggande och regelbunden hudvård kan man minska symtom. Det hjälper även till att undvika utbrott.

Att undvika våtkontakt och skadliga ämnen är en del av egenvården. För personer med detta eksem, skydda händerna med plasthandskar ovanpå bomull. Detta gäller speciellt vid arbete med vatten eller skadliga ämnen.

Användning av mjukgörare är också centralt. Dessa produkter återfuktar huden och minskar risken för utbrott. Använd dem ofta, speciellt efter att ha tvättat händerna eller vid exponering för irriterande ämnen.

Fler åtgärder hjälper till att förhindra utbrott. Undvik starka dofter och kemikalier i produkter. Det är också viktigt att inte klia samt hålla den drabbade huden ren och torr.

Egenvård kompletterar andra behandlingar vid traumiterativt eksem. Genom att följa förebyggande åtgärder och vårda huden regelbundet, förbättras livskvaliteten. Det hjälper till att minska symptom och risken för utbrott.

Aktuella Mediciner för behandling av Traumiterativt Eksem

Det finns flera mediciner för traumiterativt eksem. Dessa kan lindra symptomen och förbättra hudens hälsa. Vanliga mediciner inkluderar steroidkrämer, retinoider och mjukgörande krämer.

Steroidkrämer

Steroidkrämer är effektiva mot traumiterativt eksem. De minskar inflammation och lindrar symptom. Exempel på sådana krämer är Emovat, Locoid, och Elocon.

Retinoider

Retinoider används vid svårare fall som inte svarar på steroider. Alitretinoin är en peroral retinoid. Den förbättrar huden och minskar inflammation.

Mjukgörare

Mjukgörare spelar en viktig roll i behandlingen. De återfuktar och skyddar huden. Mjukgörare som Canoderm, Oviderm och Miniderm är användbara.

Behandlingen väljs utifrån individens behov och eksemts svårighetsgrad. Rådfråga alltid en hudläkare för att hitta den bästa behandlingen.

Om Doktorn.com

Doktorn.com såg dagens ljus 1999, tack vare Add Health Media AB. Målet är att belysa medicin, hälsa, och välbefinnande för både vårdpersonal och allmänheten. Vi siktar på att vara en stabil punkt av kompetens och råd inom dessa breda ämnen.

Vi har en stor samling artiklar och guider om hälsa och medicinDoktorn.com. Allt från symtom till behandlingar, förebyggande metoder, och egenvård. Vårt fokus ligger på att ge läsarna komplett och lättillgänglig information för deras vardag.

Din upplevelse är central för oss och därför värdesätter vi dina frågor och åsikter. På vår sajt kan du därför få svar av våra experter på diverse frågor. Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt, alltid redo att assistera dig hitta rätt för din hälsa.

Med Doktorn.com kan du vara säker på att få pålitlig kunskap om medicin och hälsa. Vårt team gör allt för att innehållet ska vara aktuellt, korrekt, och enkelt att förstå.

Vårt uppdrag

Vi på Doktorn.com brinner för att dela med oss av kunskap om medicin och hälsa. Målet är att hjälpa människor göra informerade val om sin vård. Vi vill främja hälsa genom att erbjuda enkel och trovärdig information i medicinska ämnen.

Vår vision

Vi strävar efter att vara ditt förstahandsval för medicinsk information på svenska. Genom expertkunskap och användbara resurser vill vi förenkla vägen till en bättre hälsa.

Vad kan du hitta på Doktorn.com?

 • Aktuella artiklar och guider om medicin, hälsa och välbefinnande
 • Informationsrika avsnitt om olika hälsotillstånd och medicinska ämnen
 • Möjligheten att ställa frågor till våra experter och få expertavsnitt
 • Tips och råd om egenvård och förebyggande åtgärder

Ditt förtroende är viktigt för oss på Doktorn.com när vi delar information om medicin och hälsa. Vi hoppas att vårt innehåll ska kunna berika ditt liv på olika sätt.

Sociala medier och prenumeration på Doktorn.com

Att följa Doktorn.com på sociala medier ger dig tillgång till viktig kunskap om medicin och hälsa. Vi erbjuder användbara tips, nyheter och expertinsikter där.

Med vår närvaro på sociala medier får du snabb uppdatering om sjukdomar, behandlingsmöjligheter och hälsoråd. Det kan vara till stor fördel för dig och dina nära.

En alternativ möjlighet är att prenumerera på Doktorn.coms nyhetsbrev. Det ger dig dagliga uppdateringar om hälsa rakt in i din inkorg. Du hittar relevanta artiklar, råd och tips där.

Genom att prenumerera missar du inte viktig information eller de senaste medicin- och hälsanyheterna. Det är gratis och du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Se till att följa Doktorn.com på sociala medier och prenumerera på nyhetsbrevet. Därigenom håller du dig uppdaterad och får värdefull kunskap om hälsa och medicin.

Fråga Doktorn på Doktorn.com

Hos Doktorn.com svarar experter inom medicin och hälsa på dina frågor. Vår panel har svarat på över 8 000 frågor. De delar gärna med sig av sin kunskap till dig.

Fråga Doktorn på Doktorn.com ger chansen att få svar om hälsa och välbefinnande. Våra specialister erbjuder allt från hudvårdsråd till info om medicinska tillstånd.

Ställ en fråga och få tillgång till pålitlig info. Det kan hjälpa dig förstå dina symtom och vägleda dig mot rätt behandling. Finns det svar i vår databas, så hittar du dem där.

Kom ihåg att vår info inte ersätter en läkares konsultation. För allvarliga problem eller medicinska behandlingar, sök alltid professionell vård.

Vi på Doktorn.com strävar after att ge dig kontroll över din hälsa. Med tillförlitlig info och expertråd hoppas vi kunna göra en skillnad. Vi vill hjälpa dig att hitta de svar du behöver och att du mår bättre.

Slutsats

Traumiterativt eksem är en vanlig form av icke-allergiskt nötningseksem. Det kännetecknas av kliande, torra och rodnade fläckar på huden. Behandlingen inkluderar grupp II-III steroidkrämer och mjukgörare, både lokal och oral medicinering kan behövas. Viktigt är också egenvård för att undvika utlösande faktorer och hantera symtomen.

Det är avgörande att förstå att detta eksem kan komma tillbaka och kräver ihållande vård. Regelbunden hudvård är nyckeln för att hantera symtomen på lång sikt. Genom rätt behandling och egenvård kan man kontrollera och förebygga besvärande symtom. Undvik våtkontakt och anmäl huden med mjukgörare för att undvika utlösande faktorer.

Med korrekt vård och åtgärder kan drabbade personer uppleva färre problem. De kan även minska risken för återkommande symtom. Men, det är viktigt att förstå att detta tillstånd är kroniskt. En långsiktig strategi är nödvändig för effektiv symptomhantering.

FAQ

Vad är traumiterativt eksem?

Traumiterativt eksem är en typ av nötningseksem. Det förorsakar inflammation i epidermis och dermis.

Vad orsakar traumiterativt eksem?

Det uppstår av flera faktorer såsom vått arbete och frekventa handtvättningar. Människor med atopisk konstitution löper större risk. Det kan utlösas av vattenkontakt ihop med tvål eller rengöringsmedel.

Vilka är symtomen på traumiterativt eksem?

Symtomen omfattar kliande, torra fläckar med rodnad. Fissurtendens är vanlig. Platsen för utslagen är främst handryggar och mellan fingrarna. Ibland syns exkoriationer och vesiklar.

Hur utreds traumiterativt eksem?

Utredningen börjar med en detaljerad anamnes. Det är viktigt att kartlägga patientens atopiska status och arbetsmiljö. Epikutantest används för eventuella kontaktallergier.

Hur behandlas traumiterativt eksem?

Behandlingen inkluderar steroidkrämer av typ II-III och mjukgörare. Ibland krävs oral prednisolon. Det är även viktigt med egenvård och att undvika utlösande faktorer.

Vilka differentialdiagnoser kan förväxlas med traumiterativt eksem?

Diagnos vid liknande symtom kan inkludera allergiskt kontakteksem och atopiskt eksem. Psoriasis och svampinfektioner är andra möjliga orsaker. Differentialdiagnos är viktig för korrekt behandling.

Vad är prognosen för traumiterativt eksem?

Resultaten kan vara ogynnsamma, med hög risk för kronisk hudinflammation. Det kan leda till funktionsnedsättning och påverka arbetsvalen negativt.

Vilka egenvårdsåtgärder rekommenderas för traumiterativt eksem?

Egenvård innebär att undvika våt arbete och irriterande ämnen. Regelbunden användning av mjukgörare är också essentiell för att förhindra uttorkning.

Vilka mediciner används för att behandla traumiterativt eksem?

Steroidkrämer av typ II-III såsom Emovat, Locoid och Elocon används. Vid svåra fall kan prednisolon behövas. För handeksem som ej svarar på lokal behandling, kan alitretinoin övervägas.

Vad är Doktorn.com?

Doktorn.com är en webbplats för information om hälsa och medicin. Den riktar sig till både vårdpersonal och allmänheten. Det erbjuder expertavsnitt och möjlighet att ställa frågor.

Finns Doktorn.com på sociala medier?

Ja, Doktorn.com delar information på sociala medier. Där erbjuds nyhetsbrev med tips för hälsa och välbefinnande.

Kan jag ställa frågor till experter på Doktorn.com?

På Doktorn.com är det möjligt att ställa frågor inom medicin och hälsa. Experter finns tillgängliga för att besvara frågor.

Vilken är prognosen för traumiterativt eksem?

Prognosen är ibland ogynnsam, med risk för kronisk hudinflammation. Det berör arbetsförmågan och kan kräva långa sjukskrivningar.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *